Gwarancja na usługi

Na wykonywane przez nas usługi medyczne otrzymują Państwo gwarancję. Gwarancji udzielamy na prace wykonane w całości w naszej placówce.
Leczenie zachowawcze – wypełnienia:

 • gwarancja 2 lata przy prawidłowo zachowanych warunkach zgryzowych,
 • gwarancja 6 m-cy w zębach mlecznych,
 • gwarancja 3 m-ce – w zębach martwych lub gdy wypełnienie jest większe niż 50% objętości zęba,
Leczenie protetyczne:
 • wkłady koronowo-korzeniowe – 1 rok,
 • uzupełnienia protetyczne stałe – 2 lata,
 • uzupełnienia protetyczne ruchome – 1 rok,
 • w przypadku nieuzupełnionych braków w uzębieniu – 6 miesięcy,

W przypadku wykonanych prac protetycznych, gwarancja nasza uzyskuje ważność wraz z zakończeniem realizacji planu leczenia protetycznego zaleconego przez lekarza.

Leczenie implantologiczne:
 • wszczepiony implant – 5-10 lat,
 • prace protetyczne na implantach – 2 lata,
 • w przypadku nieuzupełnionych braków w uzębieniu gwarancja jest skrócona do 6 miesięcy.
Warunki utrzymania gwarancji:
 • wizyty higienizacyjne (usunięcie kamienia i osadów) oraz kontrolna (u lekarza prowadzącego) co sześć miesięcy,
 • utrzymanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami higienistki lub lekarza, podanymi podczas wizyty higienizacyjnej,
 • niezwłoczne wykonanie zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych.
Gwarancja nie obejmuje:
 • prac tymczasowych jak np. korony tymczasowe czy protezy natychmiastowe,
 • prac przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
 • ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej poza gabinetem,
 • jeśli bezpośrednio po wypełnieniu ubytku zęba okazuje się, że konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego,
 • oprotezowanie naprawiane w innych pracowniach protetycznych,
 • oprotezowanie samodzielne naprawiane (klejone) przez Pacjenta.
Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:
 • niedostatecznej higieny jamy ustnej,
 • złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia kanałowego,
 • złamań koron zębowych zębów po leczeniu kanałowym nieodbudowanych protetycznie,
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
 • uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodując przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie,
 • nieodbywania zalecanych wizyt kontrolnych,
 • urazów mechanicznych,
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • korekt wykonanych poza gabinetem,
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na jamę ustną i zęby Pacjenta (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami).

W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu wystąpienia problemu.


STANDARDOWA GWARANCJA NA USŁUGI STOMATOLOGICZNE

Leczenie protetyczne
W naszej pracy dokładamy wszelkich starań aby zminimalizować ryzyko powikłań i zapewnić Państwu wieloletnią satysfakcję z osiągniętych efektów leczenia, jednakże zawsze należy brać pod uwagę prawdopodobieństwo niepowodzenia lub powikłań. Przedstawione poniżej zasady mają na celu ułatwienie wspólnego rozwiązywania ewentualnych problemów.

 • Leczenie protetyczne objęte jest podstawową, dwuletnią gwarancją obejmującą wady materiałowe, wady wykonawstwa laboratoryjnego oraz uszkodzenia powstałe mimo prawidłowego użytkowania uzupełnień protetycznych.
Szczegółowy zakres gwarancji:
 • Stałe prace protetyczne (korony i mosty) w przypadku wystąpienia wymienionych wyżej problemów w okresie 2 lat od wykonania są nieodpłatnie naprawiane lub wymieniane na nowe.
 • W przypadku protez ruchomych okres gwarancji wynosi 1 rok
Warunki utrzymania gwarancji:
 • Utrzymanie właściwej higieny jamy ustnej.
 • Zgłaszanie się bez wezwania na zaplanowane wizyty kontrolne w ustalonych przez lekarza odstępach czasu lub niezwłoczne zgłoszenie się w przypadku jakichkolwiek zauważonych problemów. Podczas wizyt kontrolnych wykonywane są zabiegi usuwania osadów nazębnych, fluoryzacji , planowej wymiany elementów zużywalnych oraz ewentualnego podścielania protez ruchomych. Częstotliwość i zakres tych zabiegów ustala lekarz w zależności od wskazań. Zabiegi powyższe wykonywane są odpłatnie, według aktualnego cennika.
 • Nieuzasadnione nie zgłoszenie się na kontrolę w wyznaczonym terminie jak również nie wyrażenie zgody na zabiegi profilaktyczne, wymianę elementu zużywalnego lub podścielenie protezy ruchomej skutkuje wygaśnięciem gwarancji..
 • Gwarancja wygasa również w przypadku jakiejkolwiek obcej ingerencji w wykonaną pracę protetyczną w postaci naprawy, podścielenia, przeróbki lub wykonania dodatkowych uzupełnień protetycznych, których zakres i sposób wykonania nie zostały zweryfikowane przez lekarza prowadzącego.
Gwarancja nie obejmuje:
 • Pogorszenia estetyki uzupełnień protetycznych wskutek zaniku, przerostu lub rozrostu dziąsła.
 • Przebarwienia uzupełnień akrylanowych lub kompozytowych wskutek palenia tytoniu lub spożywania intensywnie barwiących pokarmów.
 • Utraty żywotności miazgi zęba pokrytego koroną, utraty zęba wskutek stanów zapalnych okolicy okołowierzchołkowej, urazów lub chorób przyzębia.
 • Pogorszenia estetyki i stabilizacji uzupełnień protetycznych wskutek zaniku tkanek podłoża protetycznego związanych z wiekiem lub innymi czynnikami niezależnymi od lekarza.
 • Uszkodzeń mechanicznych prac protetycznych wskutek urazów, parafunkcji lub niewłaściwego użytkowania.