Dokumentacja medyczna

 1. Udostępnienie dokumentacji medycznej:

  • Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a także podmiotom uprawnionym z mocy ustawy, w granicach złożonego wniosku, bez zbędnej zwłoki i z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa.. Dokumentację medyczną udostępnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 186, z późn. zm.), ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1535, z późn. zm.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE L nr 119, str. 1) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069)
  • Do wglądu – w obecności Kierownika Podmiotu poprzez sporządzenie jej odpisów lub kopii i wydanie ich osobie lub podmiotowi/instytucji wnioskującej,
  • Dokumentacja medyczna jest udostępniana z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa na podstawie Wniosku. Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej może być złożony w formie pisemnej lub w inny sposób, z zastrzeżeniem konieczności podania danych niezbędnych do zidentyfikowania osoby, której dotyczy dokumentacja oraz osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (lub zawierającego tożsame informacje) można przesłać drogą elektroniczną na adres rejestracja@dentysta.podstacja.pl lub złożyć w formie papierowej. Wniosek przesłany drogą elektroniczną powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  • W przypadku gdy pacjent za życia zgłosi chęć złożenia sprzeciwu na udostępnienie po jego śmierci dokumentacji medycznej osobom bliskim powinien wypełnić formularz: [Kliknij]
  • Przykładowy wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej, można pobrać w Rejestracji.
  • Przykładowy wniosek do pobrania tutaj: [Kliknij]
 2. Adres i kontakt:

  • Rejestracja, pon. - pt.: 8 - 18, tel.: 694 046 042, 797 355 385
  • Adres do korespondencji: Biały Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 21 34-600 Limanowa
  • adres e-mail: rejestracja@dentysta.podstacja.pl
 3. Miejsce odbioru dokumentacji medycznej:

  • Po odbiór sporządzonych, kopii, odpisów dokumentacji medycznej osoba uprawniona zgłasza się do Rejestracji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00, po uprzednim powiadomieniu o możliwości odbioru dokumentacji medycznej przez pracownika Rejestracji.
  • Za udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest pobierana opłata.
  • Przy odbiorze dokumentacji medycznej należy wylegitymować się.
  • W przypadku, gdy pacjent występuje z wnioskiem o wysłanie wykonanej kopii dokumentacji medycznej, wysłanie przedmiotowej kopii następuje w formie listu poleconego, lub też w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail w zaszyfrowanym pliku zabezpieczonym hasłem. Hasło udostępniane jest wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej przez Pracownika Rejestracji po uprzednim wylegitymowaniu się przez osobę uprawnioną dokumentem stwierdzającym jej tożsamość.
  • W sytuacji, kiedy wnioskowana dokumentacja nie zostaje pobrana przez zainteresowaną osobę, po 3 miesiącach od daty złożenia wniosku kopia dokumentacji medycznej zostaje niszczona.
  • Odmowa wydania dokumentacji medycznej powinna być sporządzona w formie pisemnej z podaniem powodów dla których odmówiono jej wydania.